İKO; Türkiye’de 5651 ve 6698 sayılı Kanunlar ile, Avrupa’da GDPR kanunlarının gerekliliğini yerine getirerek veri girişi yöntemi ile; haftalar hatta aylar alan ‘’Veri Envanteri’’ hazırlaması sürecini en hızlı ve kolay şekilde yapılmasını sağlayan ve Veri Sorumlusunu eş zamanlı olarak VERBIS kayıt sistemine hazır hale getiren ve girişi yapılan verilerin kayıtlarını istenilen sürelere kadar güven altında tutulmasını sağlayan Otomasyon Programıdır.

İkarus KVKK Otomasyonu – Kişisel Veri Koruma ve Yönetim Platformu
İkarus KVKK, KVKK ve GDPR başta olmak üzere çeşitli kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, aktarılması, ve bu süreçlerde gizlilik haklarının korunmasına yönelik çeşitli kanun ve regülasyonların gerekliliklerinin karşılanmasını sağlar.

VERİ ENVANTERİ HAZIRLANMASI VE VERBİS KAYDI

VERBİS kaydının doğru ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ve diğer KVKK uyum tedbirlerinin yerine getirilebilmesi için kurum bünyesindeki tüm kişisel verileri kapsayacak şekilde bir kişisel veri envanteri hazırlanması gerekli olup tarafımızca kişisel veri envanteri hazırlanması ve VERBİS kaydının gerçekleştirilmesi hizmeti sağlanmaktadır.

İDARİ VE HUKUKİ HİZMETLER

KVKK uyum süreci işlemlerine başlamadan önce ilk olarak şirketinizin KVKK uyum süreci yönünden detaylı analizini gerçekleştireceğiz. Şirketinizin bu konuya ilişkin detaylı analizini yaparak KVKK uyumluluğunuzu hem hukuki hem de bilişimsel açıdan değerlendirecek, sürece uyumluluk yönünden eksiklikler, tamamlanması gereken konular, alınması gereken tedbirler açısından şirketinize özgü bir yol haritası oluşturacağız

TEKNİK VE BİLİŞİMSEL HİZMETLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, hukuki ve idari tedbirlerin yanında bilişimsel ve teknik yönden de tüm tedbirlerin alınmasını ve kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması adına her iki yönden de KVKK uyum sürecinin tamamlanmış olmasını öngörmektedir.

RİSK ANALİZİ

Gerek KVKK uyum sürecinin başında gerekse süreç sonunda şirketinizin tüm departmanları ile ortak yürüteceğimiz çalışma ile olası veri ihlallerine ilişkin risk analizleri gerçekleştirmekteyiz.

KVKK Sürecinde İdari ve Hukuki Hizmetlerimiz

1

KVVK kapsamında kişisel veri işleyen çalışanlarınıza ve yöneticilere verilecek olan KVKK farkındalık eğitimleri

2

Aydınlatma metinlerinin hazırlanması ve KVKK Denetim prosedürlerinin hazırlanması

3

Kurum politikalarının oluşturulması ve söz konusu politikaların uygulanabilmesi için görev ve organizasyon akışının belirlenmesi

4

İnternet sitesinin KVKK sürecine uygun hale getirilmesi için metinlerin ve politikaların oluşturulması

5

Hassas verilerin saklandığı ve işlendiği ortamların güvenliğine ilişkin ek tedbirlerin belirlenmesi ve Kriz Yönetimi yol haritasının oluşturulması yani olası bir veri sızıntısı halinde izlenecek yol haritasının ve buna ilişkin prosedürlerin belirlenerek kurum içinde uygulanabilir hale gelmesinin sağlanması

6

Özel Nitelikli kişisel veriler için açık rıza metinlerinin hazırlanması ve Personel ile imzalanan iş sözleşmelerinin KVKK sürecine uygun hale getirilmesi, Disiplin Prosedürü ve personel el kitabı hazırlanarak çalışanların KVKK uyum sürecinde belirlenen kurallara uymalarının sağlanması

7

Yetki matrisinin oluşturulması, görev değişikliği olan veya işten ayrılan çalışanların yetkilerinin kaldırılması veya düzenlenmesi

8

Kurum bünyesinde imzalanan ve kurumun taraf olduğu tüm sözleşmelerin KVKK sürecine uygun hale getirilmesi, KVKK sürecine uygun sözleşme şablonlarının hazırlanması

KVKK Sürecinizi Birlikte Yönetelim

İşin uzmanları ile çalışın.
KVKK Teklif Al

KVKK Uyum Süreci Teknik ve Bilişimsel Hizmetlerimiz

Yetki Matrisi 100%
Yetki Kontrol 100%
Erişim Logları 100%
Kullanıcı Hesap Yönetimi 100%
Ağ Güvenliği 100%
Veri Kaybı Önleme Yazılımları 100%
Yedekleme 100%
Güvenlik Duvarları 100%
Uygulama Güvenliği 100%
Şifreleme 100%
Sızma Testi 100%
Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri 100%
Log Kayıtları 100%
Veri Maskeleme 100%
Güncel Anti-Virüs Sistemleri 100%
Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme 100%
Anahtar Yönetimi 100%