KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

                                                                                                         Tarih:                                    

İKARUS HUKUK YAZILIMLARI VE HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak, (‘’  İKARUS BİLİŞİM ’’ olarak anılacaktır.) müşterilerimizin, iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve irtibat halinde bulunduğumuz diğer tüm üçüncü kişilerin kişisel verilerinin güvenliği hususuna önem vermekteyiz.

Kişisel Verilerin Korunması Politikasının amacı, İKARUS BİLİŞİM tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda bilgi vermektir.

 

1.TANIMLAR:

 

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza. İlgili Kullanıcı Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

 

 

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

 

Kanun/KVKK : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 

 

Kayıt Ortamı:  Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

 

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

 

Kişisel Verilerin Silinmesi: kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

 

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

 

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

 

 

 

Veri Sahibi/İlgili Kişi :Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

 

 

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

 

 

Periyodik İmha: Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

 

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

2.1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

 

İKARUS BİLİŞİM, kişisel verileri KVKK ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemektedir. Bu çerçevede, İKARUS BİLİŞİM tarafından kişisel veriler işlenirken KVKK’da yer alan aşağıdaki ilkelere tam uyum sağlanmaktadır.

 

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Bu ilke uyarınca, İKARUS BİLİŞİM’ in veri işleme süreçleri başta Anayasa ve KVKK olmak üzere ilgili tüm mevzuat ile dürüstlük kurallarının gerektirdiği sınırlar içinde kalınarak yürütülmektedir.
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma:   İKARUS BİLİŞİM tarafından işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel olması için gerekli tedbirler alınmakta ve işlenmekte olan verilerin gerçek durumu yansıtmasını sağlamak amacıyla bilgilendirmelerde bulunularak veri sahiplerine gerekli imkânlar tanınmaktadır.
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: İKARUS BİLİŞİM yalnızca açık ve kesin olarak belirlenen meşru amaçlarla kişisel veri işlemekte olup, bu amaçlar dışında veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır.
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: İKARUS BİLİŞİM tarafından veriler, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, veri kategorilerine göre belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili ve ölçülü olarak işlenmekte olup, ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme:   İKARUS BİLİŞİM tarafından işlenen kişisel veriler, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda   İKARUS BİLİŞİM , ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa bu süreye uymakta; böyle bir süre yoksa verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir.   İKARUS BİLİŞİM, gelecekte kullanma ihtimalinin varlığına dayanarak veri saklamamaktadır.

 

2.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

KVKK ile kişisel verilerin işlenme koşulları düzenlenmiş olup İKARUS BİLİŞİM tarafından kişisel veriler aşağıda belirtilen koşullara uygun olarak işlenmektedir. Kanun’da sayılan istisnalar dışında,  İKARUS BİLİŞİM ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir. Kanun’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığı durumunda ise, veri sahibinin açık rızası olmasa dahi kişisel veriler işlenebilmektedir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise İKARUS BİLİŞİM, özel hassasiyet göstermektedir. Bu kapsamda, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler, veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir. Ancak, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası olmaksızın da işlenebilmektedir. Bununla beraber, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise yeterli önlemlerin alınması şartıyla ve aşağıda sayılan sebeplerin varlığı halinde açık rızası alınmaksızın işlenebilmektedir:

 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

 

2.3. VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

İKARUS BİLİŞİM olarak yürüttüğümüz hizmetler ve danışmanlık faaliyetleri kapsamında, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve müşterilerimize tam ve doğru hizmet sağlamak üzere kişisel verilere ihtiyaç duymaktayız. Kişisel veriler, tarafımızca sunulan hizmetler ve iş süreçleri kapsamında yasal mevzuat ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi amacıyla, elektronik posta, telefon görüşmesi, fiziksel yöntemler vb benzeri vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak veya Kanun’da belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile Kişisel Verilen Korunması Kanunu ve diğer yasal düzenlemelere uygun olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 

2.4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI:

İKARUS BİLİŞİM, kişisel verileri KVKK’nın 4. maddesi kapsamında belirtilen ilkelere ve aşağıdaki amaçlara uygun olarak işlemeyi beyan ve taahhüt eder:

 • Her türlü yazılım, bilişim ve danışmanlık faaliyetinin yerine getirilmesi, hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve sunduğu hizmetin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi ve yeni hizmetlerin oluşturulması, istatistiksel değerlendirmeler yapılması, veri tabanı oluşturulması, pazar araştırmalarında bulunulması amacıyla kullanılabileceği gibi, raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yürütülmesi, iş ortakları ve müşterileri ile olan ilişkilerin yönetimi, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyet yönetimi, yetkili kişi ya da kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve sunduğu hizmetin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Kişisel bilgileri ölçümleme çalışmaları, eğitim, reklam, tanıtım, pazarlama ile sair iletişim faaliyetleri amacıyla kullanabileceği, iş ortaklarıyla paylaşabileceği gibi  sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve site faaliyetlerinin daha iyi şekilde yürütülmesi,
 • Yasal mevzuattan doğan hakların tesisi ve bu hakların korumasının sağlanması, iş stratejilerinin ve iş süreçlerinin belirlenerek uygulanması,
 • İlave/tamamlayıcı hizmetlerin (dış ve iç denetim, muhasebe, vergi danışmanlığı, IT, tercüme vb.) yerine getirilmesi veya sağlanması,
 • Hukuki gelişmeler ve mevzuatta oluşabilecek yenilik, değişiklik ve çeşitli hukuki konulara ilişkin bilgi verilmesi ve bilimsel makale ile eğitim sağlaması, düzenlenen eğitimlerin, ilgili belgelerin sağlanması ve İKARUS BİLİŞİM’ in ileride yapacağı eğitimlere ilişkin olarak bilgilendirme yapılması,
 • Bu kapsamda daha önceden elde edilmiş verilerin ileriki işlemlerde de Kanunda ve ilgili kişi tarafından belirtilen amaçla sınırlı ve ilkelere uygun şekilde kullanılabilmesi için saklanması,
 • İş, sosyal güvenlik, vergi vb. mevzuattan kaynaklanan hakların kullanılması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Kurumsal planlamaların yapılabilmesi,
 • İş yerinde düzen, kontrol, güvenlik, yönetim ve uyumun sağlanması,
 • Ofis etkinliklerinden elde edilen kamera, video kaydı, fotoğraf vb. gibi verilerin arşivlenmesi,
 • İşe alım sürecinin gerçekleştirilmesi,
 • Web sitesine bilgilendirme amacıyla kişisel veri yerleştirilmesi,
 • Kişiselleştirilmiş içerik sağlamak,
 • Taleplerinizi işlemek ya da yanıtlamak,
 • Bilgilerinizi paylaştığınız amaçlar doğrultusunda; İnternet Sitesi’nin içeriğini ve yön bulunabilirliğini geliştirmek,
 • Kullanım kurallarını uygulayabilmek.

2.5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

2.5.1. Yurtiçine Aktarım

İKARUS BİLİŞİM, kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu çerçevede, kişisel veriler, İKARUS BİLİŞİM tarafından veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak, KVKK tarafından düzenlenen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler İKARUS BİLİŞİM tarafından, veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin de aktarılabilecektir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülmesi, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise,

 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi gibi amaçlarla açık rıza temin edilmeksizin kişisel verileriniz aktarılabilecektir. Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da, bu verilerin işlenme şartlarında belirtilen koşullara uyulmaktadır.

 

2.5.2.Yurt Dışına Aktarım

Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin olarak, KVKK’nın 9. maddesi doğrultusunda veri sahibinin açık rızası aranmaktadır. Ancak, özel nitelikli kişisel veriler dahil, kişisel verilerin veri sahibin açık rızası olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların varlığı halinde, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede, yeterli korumanın bulunması kaydıyla veri sahibinin açık rızası aranmaksızın da tarafından kişisel veriler yurtdışına aktarılabilecektir. Eğer aktarım yapılacak ülke Kurul tarafından yeterli korumanın bulunduğu ülkeler arasında belirlenmemiş ise, İKARUS BİLİŞİM ve ilgili ülkedeki veri sorumlusu/veri işleyen yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt edecek ve Kurul’dan izin alınacaktır.

 

İKARUS BİLİŞİM olarak her türlü veri aktarımını gerçekleştirirken 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen ilkeler ve şartlar dahilinde, hizmetlerimizin gereği doğrultusunda adli, idari vb. kurumlar ve/veya bunlar tarafından yetkili kılınan kişi ya da mercilere, denetleyici kurumlar vb idari kuruluşlar tarafından talep olması halinde söz konusu kurumlara, hizmetlerin gerektirdiği ölçüde çalışanlar ile iş ortaklarımıza, hizmetlerimizin gereği doğrultusunda bankalara aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin yukarıda detayları belirtilen işlenme amaçları ile verilerin aktarım amaçları birbiri ile paralellik göstermektedir.

2.6. VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ

İlgili kişiler,   İKARUS BİLİŞİM’e başvurarak 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde yer verilmiş olan haklarını kullanabilirler.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

 

 

 

İlgili kişi, yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un11. Maddesi doğrultusunda talebini ve açıklamalarını belirten ıslak imzalı dilekçe ile ya da belirtilen formu doldurup ıslak imzalı şekilde elden veya iadeli taahhütlü mektupla web sitemizde yer alan iletişim adresimize  göndererek, noter kanalı ile yahut veri sahibi tarafından  İKARUS BİLİŞİM’E daha önce bildirilen ve İKARUS BİLİŞİM’İN sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanmak suretiyle veya İKARUS BİLİŞİM sisteminde kayıtlı bulunmayan elektronik posta adresi yoluyla e-imza ya da mobil imza içerecek şekilde info@ikarusbilisim.com adresine göndererek veya elektronik posta (KEP) adresi yoluyla ve güvenli elektronik imza ile ikarusbilisim@hs04.kep.tr  adresine veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla tarafımıza ileterek kullanabilir.

Şayet kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişi talepte bulunacak ise kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş olan özel vekâletname mevcut olmalıdır. Hukuk Büromuz, başvuruyu yapan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek ve başvuruda yer alan hususları netleştirmek için ilgili kişiden ek bilgi ve belge talep edebilir, kişisel veri sahibine/vekiline başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Kişisel veri sahibinin, haklarına ilişkin taleplerini, yukarıda belirtilen yöntemlerle İKARUS BİLİŞİM’E iletmesi durumunda İKARUS BİLİŞİM, talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde,   Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 1. VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

İKARUS BİLİŞİM, kişisel verilerin korunması adına gerekli olan her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

KVKK’nın 12(1). maddesinde öngörülen tedbirler şunlardır:

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak.

İKARUS BİLİŞİM’in bu kapsamda aldığı önlemler aşağıda sayılmıştır:

3.1. Teknik Tedbirler

 • Sızma (Penetrasyon) testleri İKARUS BİLİŞİM bilişim sistemlerine yönelik risk, tehdit, zafiyet ve varsa açıklıklar ortaya çıkarılarak gerekli önlemler alınmaktadır.
 • Bilgi güvenliği olay yönetimi ile gerçek zamanlı yapılan analizler sonucunda bilişim sistemlerinin sürekliliğini etkileyecek riskler ve tehditler sürekli olarak izlenmektedir.
 • Bilişim sistemlerine erişim ve kullanıcıların yetkilendirilmesi, erişim ve yetki matrisi ile kurumsal aktif dizin üzerinden güvenlik politikaları aracılığı ile yapılmaktadır.
 • İKARUS BİLİŞİM’in bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için gerekli önlemler alınmaktadır.
 • Çevresel tehditlere karşı bilişim sistemleri güvenliğinin sağlanması için, donanımsal (sistem odasına sadece yetkili personelin girişini sağlayan erişim kontrol sistemi, 7/24 çalışan izleme sistemi, yerel alan ağını oluşturan kenar anahtarların fiziksel güvenliğinin sağlanması, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme sistemi vb.) ve yazılımsal (güvenlik duvarları, atak önleme sistemleri, ağ erişim kontrolü, zararlı yazılımları engelleyen sistemler vb.) önlemler alınmaktadır.
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemeye yönelik riskler belirlenmekte, bu risklere uygun teknik tedbirlerin alınması sağlanmakta ve alınan tedbirlere yönelik teknik kontroller yapılmaktadır.
 • İKARUS BİLİŞİM içerisinde erişim prosedürleri oluşturularak kişisel verilere erişim ile ilgili raporlama ve analiz çalışmaları yapılmaktadır.
 • Kişisel verilerin bulunduğu saklama alanlarına erişimler kayıt altına alınarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri kontrol altında tutulmaktadır.
 • İKARUS BİLİŞİM, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli tedbirleri almaktadır.
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu ilgili kişiye ve Kurula bildirmek için İKARUS BİLİŞİM tarafından buna uygun bir sistem ve altyapı oluşturulmuştur.
 • Güvenlik açıkları takip edilerek uygun güvenlik yamaları yüklenmekte ve bilgi sistemleri güncel halde tutulmaktadır. Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolalar kullanılmaktadır.
 • Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güvenli kayıt tutma (loglama) sistemleri kullanılmaktadır. Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan veri yedekleme programları kullanılmaktadır.
 • Elektronik olan veya olmayan ortamlarda saklanan kişisel verilere erişim, erişim prensiplerine göre sınırlandırılmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik ayrı politika belirlenmiştir.
 • Özel nitelikli kişisel veri işleme süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik özel nitelikli kişisel veri güvenliği konusunda eğitimler verilmiş, gizlilik sözleşmeleri yapılmış, verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların yetkileri tanımlanmıştır.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği elektronik ortamlar kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmekte, kriptografik anahtarlar güvenli ortamlarda tutulmakta, tüm işlem kayıtları loglanmakta, ortamların güvenlik güncellemeleri sürekli takip edilmekte, gerekli güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması, test sonuçlarının kayıt altına alınması, Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği fiziksel ortamların yeterli güvenlik önlemleri alınmakta, fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir.
 • Özel nitelikli kişisel veriler e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya KEP hesabı kullanılarak aktarılmaktadır.
 • Taşınabilir bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenmekte ve kriptografik anahtar farklı ortamda tutulmaktadır. Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımı gerçekleştirilmektedir. Kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınmakta ve evrak “gizli” formatta gönderilmektedir.
  • İdari Tedbirler
 • Çalışanların niteliğinin geliştirilmesine yönelik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmenin önlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasının sağlanması, iletişim teknikleri, teknik bilgi beceri, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hakkında eğitimler verilmektedir.
 • İKARUS BİLİŞİM tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışanlara gizlilik sözleşmeleri imzalatılmaktadır.
 • Güvenlik politika ve prosedürlerine uymayan çalışanlara yönelik uygulanacak disiplin prosedürü hazırlanmıştır.
 • Kişisel veri işlemeye başlamadan önce İKARUS BİLİŞİM tarafından, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.
 • İKARUS BİLİŞİM içi periyodik ve rastgele denetimler yapılmaktadır.
 • Çalışanlara yönelik bilgi güvenliği eğitimleri verilmektedir.
 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 • Risk analizleri yapılmaktadır
 • Veri işleyenlere ilişkin olarak gerekli denetimler gerçekleştirilmektedir.
 • İşlenen Kişisel Veriler’in hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.

 

 1. GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İŞLENMESİ

İKARUS BİLİŞİM tarafından, genel güvenliğinin temin edebilmesi amacıyla, KVKK’da öngörülen ve işbu Politika’da yer verilen temel ilkelere uygun olarak ziyaretçilerin, çalışanların ve diğer ilgili kişilerin görüntü ve ses kaydı alınmakta ve bu kayıtlar işlenme amaçlarına uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır Görüntü ve ses kaydı alınan yerlerde, veri sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, görüntü ve ses kaydı alındığına dair uyarı görünür bir biçimde yer almaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında İKARUS BİLİŞİM tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere ve ilkelere  uygun hareket edilmektedir.

Mahremiyetin yüksek olduğu yerlerde ise görüntüleme ve ses kaydı yapılmamaktadır.

 1. DİĞER HUSUSLAR

KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Politika’da değişiklik olması durumunda, Politika’nın yürürlük tarihi ve ilgili maddeler bu doğrultuda güncellenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

İKARUS BİLİŞİM, bu politikada, faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde veya yasal açıdan gerekli olduğunda değişiklikler yapabilir. Söz konusu değişiklikler, değişikliğe uğramış olan politika https://ikarusbilisim.com/  sitesinde yayımlanması ile birlikte geçerlilik kazanır. Ayrıca, müvekkillere, iş ortaklarına ve çalışanlara yapılacak değişikliklerle ilgili elektronik posta yoluyla bildirimde bulunulur.