KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır),  KVKK’nun 11. Maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVKK 13. maddesinin 1.fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan İKARUS HUKUK YAZILIMLARI VE HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ne bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede  “yazılı”  olarak  İKARUS HUKUK YAZILIMLARI VE HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET  yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile
 • Noter vasıtasıyla,
 • Sistemimizde kayıtlı elektronik posta adresi yoluyla e-imza ye da mobil imza içerecek şekilde
 • Sistemimizde kayıtlı olmayan elektronik posta adresi yoluyla e-imza ye da mobil imza içerecek şekilde tarafımıza iletilebilecektir.

 

Aşağıdaki tabloda başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru

Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru
(Başvuru sahibinin Bizzat gelerek ıslak imzalı başvuru formu ve

Kimliğini tevsik

Edici belge ile

Başvurması)

Şehit Fethi Bey Cad. 99 Basamak İş Merkezi No:43 K:4 D:405 Konak/İZMİR Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  kapsamında bilgi talebi” yazılacaktır.

 

Noter vasıtasıyla

Tebligat

Şehit Fethi Bey Cad. 99 Basamak İş Merkezi No:43 K:4 D:405 Konak/İZMİR Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

kapsamında bilgi talebi”

yazılacaktır.

Sistemimizde Kayıtlı Elektronik Posta Adresi İle E-İmza Ya Da Mobil İmza İçerecek Şekilde Başvuru info@ikarusbilisim.com E-posta talebin konu kısmına “Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu

kapsamında bilgi talebi”

yazılacaktır.

Sistemimizde Kayıtlı Olmayan Elektronik Posta Adresi ile e-imza ya da mobil imza içerecek şekilde Başvuru

 

 

 

info@ikarusbilisim.com E-posta talebin konu kısmına “Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu

kapsamında bilgi talebi”

yazılacaktır.

 

 

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi yoluyla ve güvenli elektronik imza ikarusbilisim@hs04.kep.tr E-posta talebin konu kısmına “Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu

kapsamında bilgi talebi”

yazılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı İKARUS BİLİŞİM tarafından duyurulacaktır.

Başvuruda, Ad, Soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik Numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir.  Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

KVKK madde 11 uyarınca; İKARUS BİLİŞİM’E başvurarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en fazla 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Söz konusu başvurular ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı Soyadı:

T.C. Kimlik Numarası:

Adres:

Cep Telefonu:

E- Posta (belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz):

BAŞVURU SAHİBİNİN İKARUS BİLİŞİM İLE OLAN İLİŞKİSİ

Lütfen  İKARUS BİLİŞİM ile olan ilişkinizi belirtiniz. (müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı gibi)

 

€         Müşteri

€         Ziyaretçi

€         Eski Çalışan

Çalışılan Dönem Bilgisi

……………………………………………..

 

€       İş ortağı

Çalışılan Firma Ve Pozisyon:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

€    Üçüncü Kişi Firma Çalışanı

Çalışılan Firma Ve Pozisyon:

…………………………………………………………………………………………………………

€   Çalışan Adayı

İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yapıldığı Tarih : …………………………………………………………………………………………………………

€   Diğer:

……………………………………………………………………………………………………………..

 

İKARUS BİLİŞİM İçerisinde İletişimde Olduğunuz Birim Ve İlgili Kişi

……………………………………..…………………………………….…………………………………………………………………

KONU:

 

 

 

 

 

BAŞVURU SAHİBİ TALEP DETAYI

Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yukarıda sayılan haklarınız kapsamında talebinizi aşağıda detaylı olarak belirtiniz:

BAŞVURU YANITININ BİLDİRİLME YÖNTEMİ

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 • Adresime gönderilmesini istiyorum.
 • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 • Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, İKARUS BİLİŞİM ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, İKARUS BİLİŞİM tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için İKARUS BİLİŞİM ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde İKARUS BİLİŞİM, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Tarih:

Adı Soyadı:

İmza: