Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması

Hakkında Aydınlatma Metni

 

İKARUS HUKUK YAZILIMLARI VE HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak, (‘’ İKARUS BİLİŞİM ’’ olarak anılacaktır.) müşterilerimizin, iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve irtibat halinde bulunduğumuz diğer tüm üçüncü kişilerin kişisel verilerinin güvenliği hususuna önem vermekteyiz. Bu çerçevede İKARUS BİLİŞİM olarak her türlü kişisel verinin T.C. Anayasası’na, ülkemizin taraf olduğu sözleşmelere ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesi önceliğimizdir.  Bu doğrultuda Kanun’da tanımlı şekliyle “Veri Sorumlusu” sıfatını taşıyor olmamız nedeniyle kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlenebileceğini, kişisel verilerinizin toplanma yöntemini, hukuki amacı ve verilerin kimlere aktarılabileceği konularını izah ederek sizleri aydınlatmak istiyoruz. Bu bağlamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla tarafımız ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma yöntemi ve İşlenmesi

İKARUS BİLİŞİM olarak yürüttüğümüz danışmanlık faaliyetleri ve diğer hizmetlerimiz kapsamında, müşterilerimize tam ve doğru hizmet sağlamak üzere kişisel verilere ihtiyaç duymaktayız. Kişisel veriler, tarafımızca sunulan hizmetler ve iş süreçleri kapsamında yasal mevzuat ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi, iş süreçlerinin yürütülebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi ile insan kaynakları ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, elektronik posta, telefon görüşmesi, fiziksel yöntemler vb benzeri vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak veya Kanun’da belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile Kişisel Verilen Korunması Kanunu ve diğer yasal düzenlemelere uygun olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 

www.ikarusbilisim.com ve www.ikoportal.com  internet siteleri üzerinden toplanan tüm veriler dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemekte ve bu kapsamda bütün idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

 

İKARUS BİLİŞİM olarak, iş süreçlerimiz, hizmetlerimiz, iş sözleşmesinden ve kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, çalışanlarımız ile şirketimiz arasındaki iş akdinin ifası ile kanunlarda öngörülen nedenlerle ve işyerimizin meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz kişisel verileriniz ile iş başvuruları sırasında bizimle paylaşılan özgeçmiş veya diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, tarafınızca şirketimize sözlü, fiziksel veya elektronik olarak iletmeniz suretiyle Kişisel Verilen Korunması Kanunu ve diğer yasal düzenlemelere uygun olarak toplamaktayız.

Şirketimizin platformunu geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği Çerez Politikamızda da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi topluyoruz.

kişisel verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve bu Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz;  yasal mevzuat kapsamında  sizlere sunacağımız hizmetler, her türlü yazılım, bilişim ve danışmanlık faaliyetinin yerine getirilmesi, hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve sunduğu hizmetin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi ve yeni hizmetlerin oluşturulması, istatistiksel değerlendirmeler yapılması, veri tabanı oluşturulması, pazar araştırmalarında bulunulması, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yürütülmesi, iş ortakları ve müşterileri ile olan ilişkilerin yönetimi, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyet yönetimi, yetkili kişi ya da kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kişisel bilgileri ölçümleme çalışmaları, eğitim, reklam, tanıtım, pazarlama ile sair iletişim faaliyetleri amacıyla iş ortaklarıyla paylaşabileceği gibi  sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve site faaliyetlerinin daha iyi şekilde yürütülmesi yasal mevzuattan doğan hakların tesisi ve bu hakların korumasının sağlanması, iş stratejilerinin ve iş süreçlerinin belirlenerek uygulanması, elde edilen verilerin kanuni yükümlülüklerin hakkıyla yerine getirilebilmesi amacıyla doğru ve güncel olmasının sağlanması ve şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin güvenilirliğinin ve sürekliliğinin sağlanması, işe alım süreçlerinin yürütülebilmesi ile gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin Kanuna, hukuka, ahlaka ve dürüstlük kuralına uygunluğunun sağlanması amacıyla 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, doğru, güncel ve hukuka uygun olarak, meşru amaçlarla ve işbu aydınlatma metnin belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve sınırlı ve yine bu amaçlar dahilinde yasal mevzuatta belirtilen sürelere uygun bir şekilde işlenecektir. Söz konusu kişisel veriler, yasal veya sözleşmesel dosyalama süresi sona erdiğinde İKARUS BİLİŞİM tarafından uygun görülecek yöntemlerden biri ile silinecek, yok edilecek veya imha edilecektir.

Kişisel verilerinizin İKARUS BİLİŞİM tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikamızdan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarılma Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen ilkeler ve şartlar dahilinde, hizmetlerimizin gereği doğrultusunda adli, idari vb. kurumlara ve/veya bunlar tarafından yetkili kılınan kişi ya da mercilere, denetleyici kurumlar vb. idari kuruluşlar tarafından talep olması halinde söz konusu kurumlara, hizmetlerimizin gerektirdiği ölçüde iş ortaklarımız ile, hizmetlerimizin gereği doğrultusunda bankalara aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin yukarıda detayları belirtilen işlenme amaçları ile verilerin aktarım amaçları birbiri ile paralellik göstermektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’ın 11. maddesinde Sayılan Hakları

6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde sahip olduğunuz haklar düzenlenmiştir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

 

 

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un11. Maddesi doğrultusunda talebinizi ve açıklamalarınızı belirten ıslak imzalı dilekçe ile ya da belirtilen formu  doldurup ıslak imzalı şekilde elden veya iadeli taahhütlü mektupla web sitemizde yer alan iletişim adresimize  göndererek, noter kanalı ile yahut veri sahibi tarafından  İKARUS BİLİŞİM’E daha önce bildirilen ve İKARUS BİLİŞİM’İN sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanmak suretiyle veya İKARUS BİLİŞİM sisteminde kayıtlı bulunmayan elektronik posta adresi yoluyla e-imza ya da mobil imza içerecek şekilde info@ikarusbilisim.com adresine göndererek veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi yoluyla ve güvenli elektronik imza ile ikarusbilisim@hs04.kep.tr  adresine veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla tarafımıza ileterek kullanabilir.

Şayet kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişi talepte bulunacak ise kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş olan özel vekâletname mevcut olmalıdır. İKARUS BİLİŞİM, başvuruyu yapan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek ve başvuruda yer alan hususları netleştirmek için ilgili kişiden ek bilgi ve belge talep edebilir, kişisel veri sahibine/vekiline başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yukarıda belirtilen yöntemlerle İKARUS BİLİŞİM’E iletmeniz durumunda İKARUS BİLİŞİM, talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.